Kriechender Felswurm droppt:
Angmar
Tödlicher Aschenkriecher
85%
 
Evendim
Grabkriecher
8%
 
Summende Seefliegen
8%